การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของทางด้านวิศวกรรมในเชิงอุตสาหกรรม

การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีด้วยกันหลายทาง งานวิจัยเป็นอีกแนวทางหนึ่งและถือได้ว่าเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่งานวิจัยในเมืองไทยจะเน้นหนักไปทางงานวิจัยซึ่งต้องอาศัยการทดลองและปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมา งานวิจัยประเภทนี้จำต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่มากมายหลายชนิด  แต่งานวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ การวิเคราะห์และควบคุมระบบ โดยอาศัยการสร้างแบบจำลองหรือโมเดล โดยอาศัยการคำนวณจากสมการคณิตศาสตร์เพื่อ คิดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์ “งานวิจัยที่ทำส่วนใหญ่ เน้นทางด้านวิศวกรรมระบบและการควบคุมกระบวนการซึ่ง จะมีสองสาม Topic คือการพัฒนาแบบจำลอง แล้วก็ การจำลองกระบวนการ วิธีการจะต่างกับนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นนิดหนึ่งที่เขาอาจจะเน้นในส่วนของการทดลอง ที่ทดลองกับสารเคมีจริง อุปกรณ์จริง แต่ของเราเน้นที่แบบจำลอง แล้วเอาแบบจำลองที่ได้มาคำนวณโดยใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยในการคำนวณ อีกส่วนหนึ่งก็คือการหาสภาวะที่เหมาะสมในการดำเนินงาน ของกระบวนการ”

ในเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องวัดด้วยความคุ้มทุนและผลกำไรนั้นการประสบความล้มเหลวอันเนื่องมาจาการผลิตย่อมส่งผลกระทบให้เป็นอย่างมาก เพราะอาจจะต้องประสบกับภาวะการขาดทุนนั้นย่อมหมายถึงการสูญเสียเม็ดเงินเป็นจำนวนมากทั้งยังเสียเวลา การทำการวิจัยโดยอาศัยแบบจำลองขึ้นมาจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมาก เพราะไม่ต้องทุ่มทรัพยากรในการผลิตลงไปในทุกขั้นตอน แต่เป็นการศึกษาและเตรียมความพร้อมซึ่งสามารถลดอัตราการเสี่ยงได้เป็นอย่างดี การสร้างแบบจำลองมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ แทนที่เราจะต้องไปทำการทดลองทั้งหมดที่ต้องการจะศึกษาเราก็จำลองมันขึ้นมาก่อน ลองวิเคราะห์กระบวนการในสภาวะที่เราต้องการแล้วดูแล้วถ้ามันโอเค ก็อาจจะนำไปพิสูจน์หรือปรับเปลี่ยนไปใช้ในการทดลองอีกทีหนึ่ง มันก็จะสามารถลดขั้นตอนในการทดลอง ลดค่าใช้จ่ายในการทดลองไปได้ ลดสารเคมีลดของเสียที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย อันนี้จะเป็นส่วนของการพัฒนาระบบการทดลอง และแบบจำลองของกระบวนการ ”